REGULAMIN  SERWISU OGŁOSZENIOWEGO ONEBIZ.PL

Regulamin obowiązuje od dnia  31.05.2013r.

 

DEFINICJE

1)      Właściciel- Administrator - Operator - Grupa BIZNES POLSKA Wnorowski i wspólnicy spółka jawna, ul. Kościelna 44, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

2)      Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mogąca zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi być podmiotem praw i obowiązków objętych Umową i Regulaminem.

3)      Usługa - usługa korzystania ze Strony internetowej oraz wszystkie usługi dostępne za jej pośrednictwem.

4)      Usługa korzystania ze Strony internetowej - usługa świadczona przez Operatora drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika, polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych ogólnie dostępnych na Stronie Internetowej za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, jak również polegająca między innymi na: rejestracji, logowaniu, przeglądaniu ofert, dodawaniu ofert, wysyłanie odpowiedzi na oferty, wypełnianiu formularzy przez użytkowników.

5)      System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn.zm.)

6)      Strona internetowa - strona pod adresem www.onebiz.pl.

7)      Serwis - Portal – baza danych o inwestycjach, ofertach handlowych, a także kontraktach biznesowych publikowanych w Internetowym Katalogu Ogłoszeń Biznesowych pod adresem www.onebiz.pl.

8)      Konto - zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu przypisanych konkretnemu Użytkownikowi.

9)      Ogłaszający-Oferent - podmiot, od którego pochodzi informacja zamieszczona w Serwisie.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

10)  Korzystanie z Portalu, polegające w szczególności na: rejestracji, logowaniu, przeglądaniu ofert, dodawaniu ofert, wysyłaniu odpowiedzi na oferty, wypełnianiu formularzy, oznacza zgodę na warunki przedstawione w niniejszym regulaminie.

11)  Rejestracja, logowanie, dostęp do bazy ofert oraz publikowanie ofert, jest bezpłatne.

12)  Wymagania techniczne dotyczące korzystania ze Strony internetowej i Serwisu w ramach Konta są następujące:

  1. połączenie z siecią Internet;
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www.

13)   Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie umieszczonego na stronach Portalu formularza. Wiąże się to jednocześnie z oświadczeniem o zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na otrzymywanie korespondencji pocztą email w zakresie przedstawionym w punkcie 14. Dokonując rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane:

- adres e-mail,

- utworzenie hasła do serwisu Onebiz.pl,

- imię i nazwisko,

- numer telefonu.

 

14)   Zarejestrowany użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą email wiadomości przesyłanych przez Administratora w tym newslettera wysyłanego przez Administratora, ofert promocyjnych, reklamowych od Operatora lub partnerów współpracujących z Operatorem. 

15)   W przypadku cofnięcia przez użytkownika zgody na otrzymywanie korespondencji określonej w punkcie 14 konto Użytkownika jest blokowane a wszystkie zamieszczone przez Użytkownika oferty są usuwane.

 

ZASADY PUBLIKOWANIA OGŁOSZEŃ

16)   Administrator nie funkcjonuje jako oferent, a jedynie umożliwia zamieszczanie informacji na temat ofert oraz oferentów. Zamieszczając ogłoszenie Użytkownik zobowiązany jest do uzupełnienia następujących pozycji:

 

- tytuł ogłoszenia

- opis

- tagi

- kategoria

- branże

- województwo

Z danych kontaktowych wymagane są:

- imię i nazwisko

- adres (ulica i nr)

- kod pocztowy

- miasto

- telefon

- e-mail

- nazwa firmy

 

 

17)   Administrator ma prawo do usuwania oraz modyfikowania ogłoszeń, które nie respektują regulaminu lub nie są zgodne z prawem.

18)   Oferty należy zamieszczać tylko w działach tematycznie im odpowiadających.

19)   Oferty publikowane są w kolejności zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia kilku ofert przez jednego Użytkownika Operator nie gwarantuje, że wszystkie oferty zostaną opublikowane.

20)   Operator zastrzega sobie prawo do nie umieszczania oferty, w przypadku gdy:

- występować będzie konflikt interesów,

 

- zawiera treści reklamowe,

- jej treść będzie wykraczała poza przyjęte standardy, w szczególności, gdy oferta nie będzie wchodziła w zakres tematyczny Portalu,

- w ofercie zawarte będą treści niezgodne z prawem lub ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego,

- treść oferty, jest zbyt ogólnikowa i nieprecyzyjna,

 

- jest zamieszczona niezgodnie z zasadami publikacji portalu.

21)   Ogłoszenia zamieszczane przez użytkowników mogą być  przed publikacją moderowane przez obsługę serwisu Operatora. 

22)   Operator zastrzega sobie prawo ingerencji w treść oferty. Operator nie ma obowiązku informowania oferenta o przyczynach nie opublikowania oferty. 

23)   Operator Portalu poczyni starania, aby oferta została opublikowana najpóźniej w ciągu 12 godzin od rejestracji oferty.

24)   Użytkownik może zamieszczać pliki graficzne w formatach JPG oraz PNG Maksymalny rozmiar pliku graficznego dodawanego przez Użytkownika nie może przekraczać 1mb. Użytkownik przez zamieszczenie ogłoszenia udziela Administratorowi  pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności celem ochrony praw autorskich Użytkownika w zakresie treści ogłoszeń i ich elementów graficznych, w szczególności zdjęć i ilustracji. Pełnomocnictwo to jest nieodwołalne do momentu usunięcia danego ogłoszenia z serwisu.

25)   Przez fakt zamieszczenia w  Serwisie ogłoszenia zawierającego pliki multimedialne (takie jak zdjęcia, filmy, etc.) zgodne z treścią niniejszego Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że posiada względem danego utworu co najmniej całość majątkowych praw autorskich i udziela Administratorowi nieodpłatnej licencji bez prawa do sublicencji, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, do wykorzystywania danego utworu, a także do modyfikowania oraz rozporządzania i wykorzystywania utworu zmodyfikowanego, w celach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych odnośnie towarów i usług Administratora, w szczególności poprzez powielanie, publikację i wyświetlanie dla nieograniczonego kręgu odbiorców, w dowolnej formie, w dowolny sposób, w dowolnym medium i miejscu, oraz na dowolnym nośniku.

26)   Operator ma prawo nie zamieszczania oferty, jeżeli wykracza ona poza zakres tematyczny serwisu.

27)   Każdy użytkownik portalu, może zgłosić dowolną ilość ofert. Operator zastrzega sobie jednak prawo do limitowania akceptacji ofert do jednej dziennie dla każdego użytkownika.

28)   Usługodawca może w każdej chwili bez podania przyczyn zawiesić lub zaprzestać świadczenie nieodpłatnej Usługi korzystania ze strony internetowej.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

29)   Wszelkie reklamacje związane z działaniem Serwisu należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres: kontakt@onebiz.pl

30)   Reklamacja powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko Użytkownika, adres pocztowy, nazwę jego Konta oraz adres poczty elektronicznej;
  2. przedmiot reklamacji;
  3. okoliczności uzasadniające reklamację.

31)   Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane. W takich przypadkach na adres e-mail wskazany przez Użytkownika składającego reklamację zostanie wysłana informacja o odmowie jej rozpatrzenia z podaniem przyczyny odmowy.

32)   Reklamacje, spełniające wymogi określone w pkt 31 Regulaminu, rozpatrywane będą niezwłocznie, w kolejności ich wpływania, w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Jeżeli reklamacja nie będzie mogła zostać rozpatrzona w danym terminie, Administrator powiadomi w tym terminie Użytkownika składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie jej rozpatrzenia.

33)   Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

34)   Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu w szczególności w przypadkach modernizacji Serwisu.

35)   Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a)                         treść umieszczanych na Stronie internetowej lub w Serwisie informacji, w tym ich aktualność, kompletność, wiarygodności,  przydatność i zgodność z przepisami prawa;

b)                         przerwy w funkcjonowaniu Strony Internetowej lub Serwisu lub ograniczenie w dostępie do Strony internetowej lub Serwisu, niezależnie od przyczyn ich powstania, również z przyczyn zależnych od Administratora, w tym gdy są spowodowane zakłóceniami technicznymi, przez operatora telekomunikacyjnego lub z powodu siły wyższej;

c)                         skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Użytkownika w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami;

d)                         korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem;

e)                         realizację zobowiązań wynikający z informacji zamieszonych w Serwisie, w tym zawarcie i realizacji umów przez Ogłaszającego.

36)   Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Administratora wskazanego w procesie Rejestracji adresu elektronicznego w zakresie wynikającym ze zasad funkcjonowania serwisu oraz w zakresie przysłania informacji handlowych.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

37)   Administratorem danych osobowych, jeżeli takie zostaną przekazane  Administratorowi jest Administrator.

38)   Dane osobowe, w szczególności nazwa, adres, telefon są przetwarzane w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania serwisu w celach marketingowych oraz promocyjnych.

39)   Użytkownik oświadcza, że w zakresie przekazanych danych osobowych objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych:

  1. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wskazanych w procesie Rejestracji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn.zm.) w zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania z Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem;
  2. wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany w Rejestracji lub w innej formie informacji przekazanych przez Administratora informacji handlowych o nowych usługach Administratora oraz jego partnerów;
  3. został poinformowany o tym, że ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji, ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora o usunięcie danych osobowych, udostępnienie jego danych jest dobrowolne, Administratorem jego danych osobowych jest Właściciel serwisu.

 

40)   Użytkownik ma prawo do własnego wyboru Danych dostępowych,

41)   Użytkownik może zmieniać hasło, o ile nowego hasła nie odrzuci system.

42)   Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy osobistych Danych dostępowych. W przypadku zagubienia lub przypadkowego ujawnienia hasła osobom trzecim Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Administratora, który dezaktywuje zagubione lub ujawnione hasło, a następnie nieodpłatnie wygeneruje i przekaże Użytkownikowi nowe.

 

OCHRONA PRAW ADMINISTRATORA

43)   Wszelkie prawa do Strony internetowej i Serwisu, w tym prawa autorskie majątkowe i niemajątkowe przysługują Administratorowi.

44)   Wszelkie treści i materiały zamieszczone na stronach Portalu, w tym opublikowane oferty, nie mogą być wykorzystywane, kopiowane, rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie, bez pisemnej zgody Operatora. 

45)   Wszelkie prawa do elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych oraz innych narzędzi udostępnionych w Serwisie lub Stronie Internetowej są zastrzeżone na rzecz Administratora ewentualnie innych wskazanych podmiotów trzecich.

46)   Korzystanie z utworów lub baz danych udostępnianych w Serwisie lub stronie internetowej nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do nich. Bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej, w zakresie w jakim nie jest to niezbędne do zwykłego korzystania ze Strony internetowej lub Serwisu, zabronione jest w szczególności:

  1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektroniczne, bądź w jakikolwiek inny sposób, Serwisu, Strony internetowej lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach;
  2. rozpowszechnianie, w tym publikowanie lub używanie do dalszej odsprzedaży  w jakikolwiek sposób i formie elementów zawartych na Stronie internetowej i w Serwisie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

47)   Rozpoczęcie korzystania ze strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

48)   Treści ofert zawartych na stronie internetowej maja wyłącznie charakter informacyjny, nie mogą być traktowane jako oferta handlowa.

49)   Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność i zgodność z prawdą ofert umieszczanych na stronach Portalu.

50)   Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podania do publicznej wiadomości jawnych danych kontaktowych oferenta. 

51)   Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za transakcje dokonane za pośrednictwem Portalu. 

52)   Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie.

53)   W sprawach nie unormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.