dostawa piasku wraz z transportem

  • Opublikowane: 2013-05-22
  • Lokalizacja: Kazimierza Wielka, woj. wszystkie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa piasku w ilości do 1000 ton wraz z transportem ,wg. potrzeb Zamawiającego. Oferowany przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymogom normy PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania

Przydatność piasku dla drogownictwa należy potwierdzić świadectwem z badań przeprowadzonych w oparciu o odpowiednie normy.
Ofertę cenową należy złożyć do dnia 29.05.2013 r. do godz. 10.00, Związek Międzygminny „Nidzica”( sekretariat), ul. Zielona 12 Kazimierza Wielka. Oferta musi zawierać nazwę zamówienia: „Oferta na sukcesywną dostawę piasku dla Związku Międzygminnego „Nidzica” w 2013r